ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

ประวัติ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทได้เริ่มดำเนินการ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543
ด้วยทุนจดทะเบียน80 ล้านบาท (ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท)
ณ จังหวัดสงขลา เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จากการดำเนินธุรกิจบริษัทมุ่งเน้น
พัฒนาอาหารสัตว์น้ำด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง ในเรื่องการผลิต
อาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาผลิต
อาหารสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพ โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจดังนี้คือ
1. ผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลตอบแทนลูกค้าสูงสุด
2. ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เลี้ยงปลา โดยการถ่ายทอดวิชาการ
3. ติดตามและประเมินผลลูกค้าอย่างใกล้ชิด