Daily shrimp price

Last Updated: 22 July 2022

Unit (Kg.) 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 No. of Containers
Price (Baht) 190 180 170 165 155 145 140 138 138 135 135 130 130 121 120 118 116 115 115 114 113 83

ปัจจุบันนี้โลกเรานั้นมีอากาศอุณหภูมิที่สูง ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเลยรณรงค์ร่วมมือกันป้องกันภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการปลูกป่ารักษาโลก เพื่อตัวเราบวกกับสภาพของพื้นที่ที่เราลงมือปฏิบัตินั้นมีพื้นที่แห้งแล้ง และ ภาวะฝนแล้งแต่สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็มาจากพื้นที่บริเวณป่าไม้มีจำนวนลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้  ก็เกิดจากการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม การขยายพื้นที่อยู่อาศัย ขยายตัวของชุมชน และ การเพิ่มจำนวนประชากร ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เราจึงได้จัดทำโครงการ  “ TFM รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม ” เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มากยิ่งขึ้นต่อไป และการคืนกำไรให้กับธรรมชาติ ในฐานะที่เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ COC ของบริษัท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกจิตใต้สำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
 2. ได้ร่วมลดโลกร้อนโดยการทำฝ่ายชะลอน้ำร่วมกัน
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ COC และนโยบายและการพัฒนาที่ยั่งยืน / ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
 4. เพื่อคืนกำไรให้กับสังคมในฐานะบริษัทส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

เป้าหมาย

 1. ทำฝายชะลอน้ำ 1 ฝาย
 2. ทำโปร่งเทียม 4 โปร่ง
 3. ปลูกต้นไม้ 60 ต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ
 2. ได้ร่วมกันลดโลกร้อนโดยการปลูกป่า
 3. สร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน
 4. ได้ปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. ได้เรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ

ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ไทยประจัน จังหวัดราชบุรี