ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 170 165 155 145 140 138 138 135 135 130 130 121 120 118 116 115 115 114 113 83
ขอให้มั่นใจว่าเราพร้อมจะทุ่มเทและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ "TFM" ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯ มากกว่า 20 ปี รวมถึงความพร้อมทางด้านบุคลากร แหล่งเงินทุน และการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความสม่ำเสมอ มีประสิทธิผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ รวมถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และครอบคลุมสำหรับการเพาะเลี้ยงตลอดวงจรชีวิตของสัตว์น้ำในราคาที่แข่งขันได้ อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการนำความเชี่ยวชาญ เทคนิคการผลิต และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง เช่น การที่บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเพาะเลี้ยงปลากะพง รวมถึงการคิดค้นสูตรการผลิตใหม่ๆ เช่น สูตรการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ลดปริมาณการใช้ปลาป่นและน้ำมันปลา และสูตรการผลิตอาหารปลาสลิด อาหารปู เป็นต้น และยังคงคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือด้านการกำกับดูแล เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีการรับรองการผลิตอย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ปี 2564 ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าท้ายอีกก้าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับทุกคน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้พฤติกรรมการดำรงชีวิตของคนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการปรับตัวของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปี ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ถือเป็นจุดต่ำสุดของการดำเนินธุรกิจมาตลอด 10 ปี อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ย่อมส่งผลทำให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และผลการดำเนินการกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นลำดับ

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งบริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จำกัด (TUKL) ในประเทศ อินโดนีเซีย และ AMG-Thaiunion Feedmill (Private) Limited ในประเทศปากีสถาน ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อจากนี้ให้เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะส่งให้ความต้องการบริโภคอาหารทะเลเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์น้ำที่บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะสร้างการเติบโตจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์น้ำมีศักยภาพการเติบโตสูง

ในฐานะประธานกรรมการ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการผลักดันและพัฒนาองค์กร อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยทัศนคติที่มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อความท้าทายต่างๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ท่านผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในบริษัทฯ มาโดยตลอด และต่อจากนี้ไป ขอให้มั่นใจว่าเราพร้อมจะทุ่มเทและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการ