ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107
บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจที่จะนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อการรักษาไว้สำหรับให้คนรุ่นต่อไป รวมถึงเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกด้วย

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TU” เมื่อรวมกับบริษัทย่อยเรียกว่า “กลุ่ม TU”) ดำเนินธุรกิจผลิตแปรรูปและจำหน่าย สินค้า ประเภทอาหารทะเลแช่แข็ง และบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์หลักของเราได้แก่ ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลาทูน่า ปลาแซลมอล ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรล และกุ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งในการจัดจำหน่าย ตลาดหลักเป็นการส่งออกขายไปต่างประเทศ เช่น อเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น และในเอเชีย มากกว่า 80% ที่เหลือเป็นตลาดในประเทศ

วัตถุดิบปลาเกือบทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศที่ได้จากการจับจากธรรมชาติ แต่ในส่วนของกุ้งจะเป็นการซื้อจากฟาร์มที่เลี้ยงภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อการเติบโตของ TU และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เมื่อ 19 ปีที่ผ่านมา เราได้จัดตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TFM) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งกุลาดำ และต่อมาการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาว (แวนนาไม) ซึ่งปัจจุบันมากกว่า 95% เป็นกุ้งขาว และเพื่อกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ TFM ได้มีการผลิตและจำหน่ายอาหารปลาทั้งปลาน้ำจืด และปลาทะเล ในส่วนอาหารปลาที่เราประสบความสำเร็จมากที่สุด และเป็นผู้นำตลาด คือ อาหารปลากะพง สัดส่วนในการขายอาหารกุ้งและอาหารปลาอยู่ที่ร้อยละ 55 และ 45 ตามลำดับ

ในช่วงเวลา 19 ปีที่ผ่านมา TFM เราพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ทางผู้บริหาร และทีมงานทุกคน ก็สามารถบริหารจัดการให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า เกษตรกร Supplier และคู่ค้า ทุกๆ รายและการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

แต่หลังจากที่ประเทศไทยเสียหายจากโรค EMS ในปลายปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยก็ยังไม่สามารถเพิ่มกลับมาได้เท่าเดิมที่เคยสูงมากกว่า 6 แสนตันต่อปี และอยู่ที่ประมาณ 3 แสนตันต่อปีมานานถึง 7 ปี ส่วนธุรกิจอาหารปลาน้ำจืดและปลาทะเลที่เลี้ยงก็เป็นเพียงการบริโภคภายในประเทศตลาดจึงมีขนาดจำกัดเติบโตไม่มาก

ทางบริษัทฯ มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและหรือความยั่งยืนของทรัพยากร ได้มีนโยบายการคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ที่สามารถตรวจสอบได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด โดยร่วมกับองค์กรอิสระ หรือ Third Party เพื่อร่วมตรวจสอบกับบริษัท

บริษัทฯ จะตั้งใจดำเนินการพัฒนาธุรกิจและมองหาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทเสมอมา ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ซื่อตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการ