ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 150 145 130 125 125 120 115 110 107 107 103 97 97 97 96 96 95 95 94 94 94 51

Seafood Task Force
ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม

ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม (เดิมคือหน่วยงานเฉพาะกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของกุ้ง) เป็นกลุ่มพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผู้ค้าปลีกทั้งในยุโรปและอเมริกา รวมทั้งผู้จัดหาสินค้า กลุ่มองค์กรเอกชน (NGOs) ผู้แปรรูปกุ้ง และบริษัทอาหารสัตว์ต่างๆ ในประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม ไทยยูเนี่ยน ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของอุตสาหกรรม

Issara Institute
สถาบันอิสระ

Issara หมายถึง 'อิสระ' ในหลายภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบัน Issara ทำงานเพื่อรับมือกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบัน Issara มีสายด่วนเบอร์โทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นทางโซเชียลมีเดียให้กับผู้คนใช้งาน ซึ่งให้คำแนะนำและอนุญาตให้พนักงานรายงานการละเมิดด้านแรงงานที่พวกเขาอาจเป็นพยานได้ ไทยยูเนี่ยนให้ความร่วมมือกับสถาบันอิสสระโดยการติดประกาศสายด่วนทุกโรงงานและทุกท่าเทียบเรือที่เป็นผู้จัดหาสินค้าให้แก่ไทยยูเนี่ยน

Migrant Workers Rights Network (MWRN)
เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

MWRN ส่งเสริมและเสริมสร้างสิทธิแรงงานอพยพชาวพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พำนักอาศัยและทำงานในประเทศไทย เป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยยูเนี่ยน โดยให้การสนับสนุนเราในหลายโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

กรมประมง

บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ ได้มีความร่วมมือกันในหลายๆเรื่อง เช่น การขอรับรองระบบ GMP และ HACCP , การขอหนังสือรับรองปลาป่น MCPD , การทำโครงการ FIPs รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เพราะเนื่องจากทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ จึงต้องติดต่อประสานงานกับทางกรมประมงในหลายๆเรื่อง