ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107

Seafood Task Force
ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม

ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม (เดิมคือหน่วยงานเฉพาะกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของกุ้ง) เป็นกลุ่มพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผู้ค้าปลีกทั้งในยุโรปและอเมริกา รวมทั้งผู้จัดหาสินค้า กลุ่มองค์กรเอกชน (NGOs) ผู้แปรรูปกุ้ง และบริษัทอาหารสัตว์ต่างๆ ในประเทศไทย

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมอาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม ไทยยูเนี่ยน ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของอุตสาหกรรม

Issara Institute
สถาบันอิสระ

Issara หมายถึง 'อิสระ' ในหลายภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบัน Issara ทำงานเพื่อรับมือกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบัน Issara มีสายด่วนเบอร์โทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นทางโซเชียลมีเดียให้กับผู้คนใช้งาน ซึ่งให้คำแนะนำและอนุญาตให้พนักงานรายงานการละเมิดด้านแรงงานที่พวกเขาอาจเป็นพยานได้ ไทยยูเนี่ยนให้ความร่วมมือกับสถาบันอิสสระโดยการติดประกาศสายด่วนทุกโรงงานและทุกท่าเทียบเรือที่เป็นผู้จัดหาสินค้าให้แก่ไทยยูเนี่ยน

Migrant Workers Rights Network (MWRN)
เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

MWRN ส่งเสริมและเสริมสร้างสิทธิแรงงานอพยพชาวพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พำนักอาศัยและทำงานในประเทศไทย เป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทยยูเนี่ยน โดยให้การสนับสนุนเราในหลายโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

กรมประมง

บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ ได้มีความร่วมมือกันในหลายๆเรื่อง เช่น การขอรับรองระบบ GMP และ HACCP , การขอหนังสือรับรองปลาป่น MCPD , การทำโครงการ FIPs รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เพราะเนื่องจากทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ จึงต้องติดต่อประสานงานกับทางกรมประมงในหลายๆเรื่อง