ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 170 165 155 145 140 138 138 135 135 130 130 121 120 118 116 115 115 114 113 83
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ คนไทย (THAI UNION FEED MILL) รักษ์ป่าชายเลน เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะป่าชายเลน ซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งในป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธุ์สัตว์อ่อน ดังนั้นการปลูกป่าชดเชยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป