Daily shrimp price

Last Updated: 30 November 2021

Unit (Kg.) 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 No. of Containers
Price (Baht) 195 190 170 165 165 160 150 147 145 140 135 130 129 127 127 127 124 121 119 118 117 37
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) สรุปได้ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1 274,300,075 66.9 255,000,075 51.0
2. กลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ3        
2.1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 58,937,300 14.4 58,937,300 11.8
2.2. นางนิตยา บุญมีโชติ 4,500,000 1.1 4,500,000 0.9
  รวมกลุ่มนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 63,437,300 15.5 63,437,300 12.7
3. นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ 15,500,000 3.8 15,500,000 3.1
4. นางสาวรุ่งทิวา บุญมีโชติ 9,375,000 2.3 9,375,000 1.9
5. ดช.กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข 7,500,000 1.8 7,500,000 1.5
6. นายชินโชติ บุญมีโชติ 5,625,000 1.4 5,625,000 1.1
7. นายโชติวัฒน์ บุญมีโชติ 5,000,000 1.2 5,000,000 1.0
8. นายธนโชติ บุญมีโชติ 4,125,000 1.0 4,125,000 0.8
9. นายบุญปวีณ บุญมีโชติ 4,125,000 1.0 4,125,000 0.8
10. นางสาวปาลิตา บุญมีโชติ 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5
11. นางสาวมัทนา เมฆาอภิรักษ์ 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5
12. นางเกศินี วงศ์วโรทัย 2,500,000 0.6 2,500,000 0.5
13. นางสมใจ สรรค์หาสุข 2,437,500 0.6 2,437,500 0.5
14. นางสาวอรวรรณ ศิริวราสันติ์ 2,000,000 0.5 2,000,000 0.4
15. นางสาวจุฬีพร สุขลอย 1,875,000 0.5 1,875,000 0.4
16. นางสาวสุภัสสร สุนธนนท์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3
17. นายณัฐวัฒน์ สุนธนนท์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3
18. นายธนวัฒน์ สุนธนนท์ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3
19. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ 1,250,000 0.3 1,250,000 0.3
20. นายเชษฐ์ชัยพัช ดิลกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1
21. นายมณฑล ดิลกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1
22. นางสาวกรฉม ดิลกชวนิศ 500,000 0.1 500,000 0.1
23. นายจำรัส พึ่งแพง 450,000 0.1 450,000 0.1
24. นายกิตติ พึ่งแพง 250,000 0.0 250,000 0.0
25. นายธีรพงศ์ จันศิริ 25 0.0 25 0.0
26. นายไกรสร จันศิริ 25 0.0 25 0.0
27. นายเชง นิรุตตินานนท์ 25 0.0 25 0.0
28. นายนคร นิรุตตินานนท์ 25 0.0 25 0.0
29. นายชาน ฮอนกิต 25 0.0 25 0.0
30. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TU - - 2,500,000 0.5
31. ประชาชนทั่วไป - - 106,800,000 21.4
รวมทั้งหมด 410,000,000 100 500,000,000 100

หมายเหตุ:

1 TU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 19,300,000 หุ้น ไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 109,300,000 หุ้น

3 นางนิตยา บุญมีโชติ มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ