ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 11 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีดังนี้
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 255,000,075 51.00
2. นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 60,290,500 12.06
3. นาย บรรลือศักร โสรัจจกิจ 15,500,000 3.10
4. น.ส. รุ่งทิวา บุญมีโชติ 9,425,000 1.89
5. ด.ช. กานตพงศ์ เปี่ยมพงศ์สุข 7,500,000 1.50
6. นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 6,977,300 1.40
7. นาย ชินโชติ บุญมีโชติ 5,625,000 1.13
8. นาย โชติวัฒน์ บุญมีโชติ 5,000,000 1.00
9. นาง นิตยา บุญมีโชติ 4,500,000 0.90
10. นาย ธนโชติ บุญมีโชติ 4,125,000 0.83
11. นาย บุญปวีณ บุญมีโชติ 4,125,000 0.83