ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 150 145 130 125 125 120 115 110 107 107 103 97 97 97 96 96 95 95 94 94 94 51

เราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการภายใต้ SEACHANGE® ของกลุ่มไทยยูเนี่ยน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบการใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติของเรามีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่สำคัญนี้

แนวทางเพื่อผลสำเร็จของความยั่งยืน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความสำคัญต่อไทยยูเนี่ยน เผื่อเป็นผลสะท้อนความสามารถของเราในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุคลากรของเรา สังคมของเรา นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ

แนวทางเพื่อผลสำเร็จของความยั่งยืน

วัฒนธรรม

เราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชุมชนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน คงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรรมต่างๆของชุมชน วัด และโรงเรียน พร้อมกับการเจริญเติบโตขององค์กรเรา

เศรษฐกิจ

เรามีการจัดการวางแผนทางธุรกิจในการเจริญเติบโต เพื่อวางรากฐานอันมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่น ในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในการเสริมสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน