ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107

เราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการภายใต้ SEACHANGE® ของกลุ่มไทยยูเนี่ยน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบการใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติของเรามีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่สำคัญนี้

แนวทางเพื่อผลสำเร็จของความยั่งยืน

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความสำคัญต่อไทยยูเนี่ยน เผื่อเป็นผลสะท้อนความสามารถของเราในการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งมีความจำเป็นต่ออนาคตของบุคลากรของเรา สังคมของเรา นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของเราในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ

แนวทางเพื่อผลสำเร็จของความยั่งยืน

วัฒนธรรม

เราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมชุมชนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน คงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรรมต่างๆของชุมชน วัด และโรงเรียน พร้อมกับการเจริญเติบโตขององค์กรเรา

เศรษฐกิจ

เรามีการจัดการวางแผนทางธุรกิจในการเจริญเติบโต เพื่อวางรากฐานอันมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่น ในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติในการเสริมสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน