ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและให้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้า คู่สัญญา บุคลากร บุคคลที่สาม และผู้ใช้บริการของบริษัท ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาของบริษัทฯ ข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากเว็บไซต์ จุดขายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ปรากฎบนเครือข่ายออนไลน์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เช่น Facebook Google เครือข่ายอินเตอร์เนต แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศฉบับนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฎิบัติตามสัญญา เพื่อการทำธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่ท่าน เพื่อตอบสนองคำสั่งหรือคำขอของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ ท่านจะต้องแน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบคำประกาศนี้ หรือได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะพิจารณาเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญา หรือข้อผูกพันได้ในบางกรณี

บริษัทฯ ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหรือบัญชีข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • เพื่อนำส่งสินค้าและใบกำกับภาษี
 • เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ  
 • เพื่อติดต่อ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 • เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานที่และบริเวณที่กำหนด เช่น การบันทึกภาพ CCTV การลงทะเบียน การแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ เพื่อติดต่อ หรือเข้าสถานที่ที่กำหนด
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การจัดประชุม อบรม สัมนา สันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อความจำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำร้องขอที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานราชการ หรือคำสั่งศาล หรือข้อบังคับของรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • เพื่อติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การป้องกันการฉ้อโกงหรือ    การรายงานอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

2. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวมรวม

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ รูปถ่าย ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพศ
  วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง และประเทศที่พำนัก
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเทศที่ออกบัตรและวันหมดอายุ
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address คุกกี้ ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ พื้นที่ที่ใช้งานขณะเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจในการใช้บริการ ทั้งนี้ตามที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้
 • ข้อมูลที่มีการเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ
 • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ท่านได้สมัครใจให้ข้อมูลไว้ เช่น ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านสมัครใจให้ข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ๆ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งอาจมีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเว็บไซต์ภายนอกกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่อาจรับรองหรือควบคุมนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัย การเก็บคุกกี้ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เช่น การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายนั้นๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อขายนั้น หรือในกรณีที่ท่านประสงค์ติดตามรับข่าวสารจากบริษัทฯ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ จนกว่าท่านจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกการรับข่าวสารตามช่องทางที่กำหนดไว้

4. ความยินยอม

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
 • เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของท่านเพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน
 • กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี 
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศที่อาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อสัญญามาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาทิ

 • คู่สัญญาที่เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ
  • ผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
  • ผู้ให้บริการด้านการจัดการ หรือวิเคราะห์ข้อมูล
  • เอเจนซี่ด้านการตลาด
  • หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับบริษัทฯ
 • คู่ค้า
 • หน่วยงานตรวจประเมินรับรองมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ขอการรับรองเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ 
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยกฎหมาย

6. การเข้าสู่ระบบ

บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวใปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค หรือ ทำการวิจัยทางตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

7. คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเชื่อมต่อและเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต และแอพพลิเคชั่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตร หรือ ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค และกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก คุกกี้บางตัวเป็นคุกกี้ชั่วคราว และบางตัวเป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นระยะเวลาที่นานกว่า

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ บริษัทฯ จะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

บริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ในการรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะเลือกปฏิเสธ หรือปิดกั้นคุกกี้ที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยปิดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ขอถอนความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ขอคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ขอให้แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมล หรือทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่านหากมีเหตุอันสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งถึงการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธคำขอดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายกรณี บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่พอใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถร้องเรียนมายังบริษัทฯ หรือดำเนินการต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

10. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

11. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาติดต่อ Contact.TFM@thaiunion.com โดยแจ้งวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอในกรณีที่เห็นว่าเอกสารที่ได้รับไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตนของท่าน