ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code ทำเป็น link ที่เอกสาร แบบ 56-1 One Report แทน ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 5) ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7) ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด pdf