ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย Q1'2565 Q1'2564 2564 การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับปีก่อน
Consolidated Profitability
ยอดขาย ล้านบาท 1,013.2 956.62 4,773.1 5.9%
รายได้รวม ล้านบาท 1,029.6 970.54 4,834.0 6.1%
ต้นทุนขาย ล้านบาท 942.3 849.31 4,278.2 11.0%
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 70.9 107.32 494.9 -33.9%
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.0% 11.2% 10.4% -420 Bps
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ล้านบาท 1.3 54.4 211.5 -97.6%
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.1% 5.6% 4.4% -450 Bps
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.003 0.13 0.50 -97.7%
Key Financial Ratios
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8.8% 28.0% 11.9% -2,000 Bps
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 6.0% 15.5% 7.5% -950 Bps
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า - 0.25 -
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.38 0.66 0.39
Consolidated Financial Position
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 3,296.0 2,558.1 3,343.6
หนี้สินรวม ล้านบาท 909.4 1,015.5 940.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 2,386.6 1,542.7 2,403.4