ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 170 165 155 145 137 137 133 130 129 123 123 118 115 112 109 105 103 102 99 99 99 61
บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจที่จะนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล็งเห็นถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และการคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร ทั้งนี้เพือการรักษาไว้ถึงชั่วลูกชั่วหลาน รวมถึงเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกด้วย

บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ทดแทน หรือแทนที่วัตถุดิบบางชนิดที่มีการนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เช่นปลาป่น และน้ำมันปลา ซึ่งส่วนมากมีการผลิตมาจากการจับจากธรรมชาติ และในอดีตมีการจับอย่างผิดกฏหมายและไร้ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำในธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการรายงานผลงานวิจัยการใช้ FeedKind ซึ่งเป็นโปรตีนที่มาจากกลุ่มแบคทีเรีย มาใช้ในการแทนที่โปรตีนปลาป่น ในอาหารสำหรับกุ้งได้เป็นผลสำเร็จ แต่ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบดังกล่าวมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ ก็ยังคงให้ความสำคัญที่จะหาวัตถุดิบอื่นๆ มาเพื่อทดแทน หรือใช้ผสมผสานกัน เพื่อให้ต้นทุนอาหารลดต่ำลงเทียบเท่ากับสูตรทางการค้าปกติ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจากฝ่ายวิจัยฯ คงจะมีการรายงานออกมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการวิจัยด้านการหาวัตถุดิบทดแทนน้ำมันปลา นั้น ในปัจจุบันน้ำมันปลาที่ทางบริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำคือ น้ำมันปลาทูน่า ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตจากของเหลือ ( By-product) ปลาทูน่า ก็เปรียบเสมือนการนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ อยู่แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันน้ำมันปลา มีคุณประโยชน์ต่อการบริโภคเพื่อสุขภาพของมนุษย์ เป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการแก่งแย่งการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปลาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ทางฝ่ายวิจัยฯ ก็ได้ศึกษาวิจัยเพื่อหาสัดส่วนการใช้น้ำมันในอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งการหาแหล่งกรดไขมันจำเป็นต่อสัตว์น้ำ จากแหล่งอื่นๆ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันปลา เป็นต้น

ในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายการคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและหรือความยั่งยืนของทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด และมีวัตถุดิบบางชนิด เช่น ปลาป่น ซึ่งค่อนข้างจะต้องระมัดระวัง ทางบริษัทฯ ก็จะร่วมกับองค์กรอิสระ หรือ Third Party เพื่อร่วมตรวจสอบกับบริษัท เป็นระเวลาต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน Sustainable Development ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะ

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการ