ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
แนวทางของเราสู่ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ ความสนใจและความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมกันของเรา ที่จะทำให้เราเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด

ที่ไทยยูเนี่ยน:

  • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่สนับสนุนและสร้างโอกาสในความก้าวหน้าแก่พนักงานทุกคน
  • เราสนับสนุนจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและแสวงหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
  • เรามอบรางวัลและให้การยกย่องเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • เราสร้างบรรยากาศแห่งความท้าทายให้กับพนักงานในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยสร้างความมุ่งมั่นให้กับพนักงานและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจไทยยูเนี่ยน รวมทั้งช่วยให้เราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมองค์กรของไทยยูเนี่ยน

พื้นฐานทางวัฒนธรรมองค์กรของไทยยูเนี่ยนเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในการทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม และ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งความรับผิดชอบในการดูแลผู้คน ชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม

วัฒนธรรมของเรา

เราเป็นหนึ่งเดียว เราเป็นครอบครัวที่มีความเอาใจใส่ ห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่น ร่วมกันทำงานเป็นทีม ภายใต้วัฒนธรรมของเราที่ยึดถือปฏิบัติในกลุ่มไทยยูเนี่ยน พวกเรามีความมุ่งมั่น ยอมรับความคิดเห็น ให้เกียรติกัน มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับการทำงาน ประเทศชาติและโลกของเรา ด้วยปณิธานอันแรงกล้า

เราให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามที่เราปฏิบัติกันมาเหมือนกับวัฒนธรรมของเราที่ให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลกอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาด้วยกัน

การทำงานกับเรา

เราเป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทั้งภายนอก และลูกค้าภายในของเรา ที่เป็นพนักงานของเราเอง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้า พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยตอบสนองความต้องการของครัวโลกในสาย Supply Chain ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่นการพัฒนาพนักงานของเราให้มีคุณภาพชีวิต ทั้งส่วนตนและครอบครัวของพนักงาน พร้อมด้วยก้าวล้ำเทคโนโลยีในการการพัฒนาการทำงานที่ทันสมัยกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรของเราถือเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจ การพัฒนาคนของเรา ถือเป็นสิ่งที่ดี เราต้องปฏิบัติต่อคนของเรา อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพนักงานอันทรงคุณค่า เปี่ยมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรของเรา ในการนำไปใช้ชีวิตส่วนตน และครอบครัวของพนักงานเป็นคนเก่งและคนดี ของครอบครัว ชุมชน สังคม และของประเทศชาติ

การพัฒนาสายอาชีพ

ผู้บริหารระดับสูงของเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของเราในทุกระดับ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วโลกของไทยยูเนี่ยนเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้พนักงานของเราจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพของตนเอง ทุกบริษัทในทุกภูมิภาคในเครือไทยยูเนี่ยนประเมินและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถของตนเพื่อเสริมทักษะและเตรียมพนักงานให้พร้อมรับบทบาทที่ท้าทายขึ้น ทุกๆ ปี

บริษัทมีการทบทวนและพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและแผนการถ่ายทอดงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการการพัฒนาศักยภาพเหมาะกับพนักงานของเรา

ช่วงเริ่มงาน

ซึ่งดูแลพนักงานด้วยการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านดำเนินไปได้ด้วยดี และวางรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว

การฝึกอบรมทักษะ

ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมที่แตกต่างและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ที่พนักงานจำเป็นต้องใช้ในการต่อยอด

การให้คำปรึกษา

การแนะนำ และกลไกการแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนและสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ

โครงการความร่วมมือข้ามแผนก

เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมความรู้ การแบ่งปัน และการประสานงานร่วมกัน

การมอบหมายงานที่ท้าทาย

โดยมีเครื่องมือการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโต

การหมุนเวียนตำแหน่งงาน

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทักษะและสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มองจากมุมมองในภาพรวม

การมอบหมายโครงการระหว่างประเทศ

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและเพิ่มทักษะด้านภาษา เป็นการสร้างมูลค่าให้กับงานในปัจจุบันและงานในอนาคต