ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107
แนวทางของเราสู่ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ ความสนใจและความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมกันของเรา ที่จะทำให้เราเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด

ที่ไทยยูเนี่ยน:

  • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่สนับสนุนและสร้างโอกาสในความก้าวหน้าแก่พนักงานทุกคน
  • เราสนับสนุนจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและแสวงหาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
  • เรามอบรางวัลและให้การยกย่องเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • เราสร้างบรรยากาศแห่งความท้าทายให้กับพนักงานในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยสร้างความมุ่งมั่นให้กับพนักงานและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจไทยยูเนี่ยน รวมทั้งช่วยให้เราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมองค์กรของไทยยูเนี่ยน

พื้นฐานทางวัฒนธรรมองค์กรของไทยยูเนี่ยนเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในการทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม และ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งความรับผิดชอบในการดูแลผู้คน ชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม

วัฒนธรรมของเรา

เราเป็นหนึ่งเดียว เราเป็นครอบครัวที่มีความเอาใจใส่ ห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่น ร่วมกันทำงานเป็นทีม ภายใต้วัฒนธรรมของเราที่ยึดถือปฏิบัติในกลุ่มไทยยูเนี่ยน พวกเรามีความมุ่งมั่น ยอมรับความคิดเห็น ให้เกียรติกัน มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับการทำงาน ประเทศชาติและโลกของเรา ด้วยปณิธานอันแรงกล้า

เราให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามที่เราปฏิบัติกันมาเหมือนกับวัฒนธรรมของเราที่ให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลกอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาด้วยกัน

การทำงานกับเรา

เราเป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้าทั้งภายนอก และลูกค้าภายในของเรา ที่เป็นพนักงานของเราเอง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้า พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยตอบสนองความต้องการของครัวโลกในสาย Supply Chain ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังเช่นการพัฒนาพนักงานของเราให้มีคุณภาพชีวิต ทั้งส่วนตนและครอบครัวของพนักงาน พร้อมด้วยก้าวล้ำเทคโนโลยีในการการพัฒนาการทำงานที่ทันสมัยกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรของเราถือเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจ การพัฒนาคนของเรา ถือเป็นสิ่งที่ดี เราต้องปฏิบัติต่อคนของเรา อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดพนักงานอันทรงคุณค่า เปี่ยมด้วยความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรของเรา ในการนำไปใช้ชีวิตส่วนตน และครอบครัวของพนักงานเป็นคนเก่งและคนดี ของครอบครัว ชุมชน สังคม และของประเทศชาติ

การพัฒนาสายอาชีพ

ผู้บริหารระดับสูงของเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของเราในทุกระดับ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั่วโลกของไทยยูเนี่ยนเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ด้วยเหตุนี้พนักงานของเราจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพของตนเอง ทุกบริษัทในทุกภูมิภาคในเครือไทยยูเนี่ยนประเมินและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถของตนเพื่อเสริมทักษะและเตรียมพนักงานให้พร้อมรับบทบาทที่ท้าทายขึ้น ทุกๆ ปี

บริษัทมีการทบทวนและพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและแผนการถ่ายทอดงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการการพัฒนาศักยภาพเหมาะกับพนักงานของเรา

ช่วงเริ่มงาน

ซึ่งดูแลพนักงานด้วยการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านดำเนินไปได้ด้วยดี และวางรากฐานสู่ความสำเร็จในระยะยาว

การฝึกอบรมทักษะ

ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมที่แตกต่างและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ที่พนักงานจำเป็นต้องใช้ในการต่อยอด

การให้คำปรึกษา

การแนะนำ และกลไกการแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนและสร้างความสามารถในการเป็นผู้นำ

โครงการความร่วมมือข้ามแผนก

เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมความรู้ การแบ่งปัน และการประสานงานร่วมกัน

การมอบหมายงานที่ท้าทาย

โดยมีเครื่องมือการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโต

การหมุนเวียนตำแหน่งงาน

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทักษะและสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มองจากมุมมองในภาพรวม

การมอบหมายโครงการระหว่างประเทศ

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและเพิ่มทักษะด้านภาษา เป็นการสร้างมูลค่าให้กับงานในปัจจุบันและงานในอนาคต