ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีการจัดฝึกอบรมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน / สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลใยนพื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานประกอบการดีเด่นในด้านให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 3 ปี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2549

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2547

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน