ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีการจัดฝึกอบรมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ประสบผลสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน / สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลใยนพื้นที่เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานประกอบการดีเด่นในด้านให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 3 ปี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2549

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2547

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน