ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107
 1. 2562

  ขยายธุรกิจไปยังอาหารสัตว์บกและแปรสภาพเป็นจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ลงทุนเพิ่มเติมใน TUKL และจำหน่ายที่ดินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินดำเนินงาน (Non Operating Assets)

  ในช่วงต้นปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บก ซึ่งได้แก่ อาหารสัตว์ปีก และอาหารสุกร เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ของเครื่องจักรของบริษัทฯ อีกด้วย

  พฤษภาคม

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติดังนี้

  • อนุมัติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562)
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10.0 บาท เป็นหุ้นละ 2.0 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 82.0 ล้านหุ้น เป็น 410.0 ล้านหุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90.0 ล้านหุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 410.0 ล้านหุ้น เป็น 500.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท เพื่อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.0 บาท เพื่อเสนอขายต่อ (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TU จำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น และ (3) ประชาชน จำนวนไม่ต่ำกว่า 85.0 ล้านหุ้น และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  เมษายน

  - ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI ได้มีการจ่ายชำระเงินค่าหุ้นใน TUKL เป็นครั้งที่สอง รวมเป็นจำนวน 93,256 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 217 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 คือ 430.3 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท4) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 60,642 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 141 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 คือ 430.3 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท)

  พฤษภาคม

  - ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขายที่ดินที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักในการดำเนินงาน (Non-core Operating Asset) ในจังหวัดพังงา ขนาด 96.5 ไร่ ให้แก่ TU โดยมีมูลค่าซื้อขายเท่ากับ 440.0 ล้านบาท (ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 152.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) เพื่อการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และลดโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทอื่นในกลุ่ม TU

 2. 2561

  ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

  เมษายน

  ในเดือนเมษายน 2561 TU เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 6.0 ล้านหุ้น หรือคิคเป็นร้อยละ 12.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 78.4 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TU ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.0 เป็นร้อยละ 63.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

  เมษายน

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 320.0 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 32.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“RO”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.0 บาท ส่งผลให้ภายหลังจาก RO บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 820.0 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 82.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่ได้ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของตนเอง TU จึงได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของตนและสัดส่วนที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนครบตามจำนวน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TU เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.1 เป็นร้อยละ 66.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

  พฤษภาคม

  ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการเข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ในการ ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย คือ TUKL กับพันธมิตรทางธุรกิจ 2 ราย ได้แก่ PT MSK และกลุ่ม AVANTI (ประกอบด้วย AVANTI และ Srinivasa) เพื่อตกลงสิทธิ อำนาจ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย โดยบริษัทฯ PT MSK และกลุ่ม AVANTI มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 65.0 ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TUKL ตามลำดับ

  สิงหาคม

  ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนใน TMAC ให้แก่ TU ในราคาเท่ากับ 31.6 ล้านบาท

  สิงหาคม

  ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ MSK และกลุ่ม AVANTI ได้มีการจ่ายชำระเงินค่าหุ้นใน TUKL เป็นครั้งแรก รวมเป็นจำนวน 39,984 ล้านรูเปีย (หรือคิดเป็นประมาณ 92 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คือ 434.8 รูเปีย เท่ากับ 1 บาท)

 3. 2555

  จดทะเบียนจัดตั้งการร่วมค้า คือ บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (TMAC)

  บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Mitsubishi ซึ่งเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Trading Firm) ในการจดทะเบียนจัดตั้ง TMAC เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยบริษัทฯ และ Mitsubishi มีการถือหุ้นใน TMAC ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า TMAC จะไม่ได้ประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ แต่เนื่องจาก TMAC เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) เช่นเดียวกับบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว TU จึงพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้เข้าลงทุนใน TMAC

 4. 2553

  เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 300.0 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 30.0 ล้านหุ้น เป็น 500.0ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 50.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท

 5. 2550

  ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารปลากะพง

  บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารปลาทะเล คือ อาหารปลากะพง ภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)” โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกๆ ของประเทศไทยที่บุกเบิกเข้าสู่ธุรกิจอาหารปลากะพง

 6. 2549

  ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารปลา

  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 200.0 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 20.0 ล้านหุ้น เป็น 300.0 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 30.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท
  • บริษัทฯ แก้ไขวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจาก “การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง” เป็น “การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง อาหารปลา อาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์”
  • บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารปลาน้ำจืด ภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)”, “นานามิ (NANAMI)” และ “โอนิล” ซึ่งได้แก่ อาหารปลานิล อาหารปลาดุก และอาหารปลาทับทิม เป็นต้น
 7. 2546

  เข้าทำสัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้า (Tradename) กับพันธมิตรในประเทศอินเดีย (AVANTI)

  บริษัทฯ เข้าเป็นพันธมิตรกับ AVANTI โดยการทำสัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและการอนุญาตให้ AVANTI จำหน่ายอาหารกุ้งในประเทศอินเดีย และส่งออกอาหารกุ้ง โดยใช้สูตรการผลิต ชื่อทางการค้า (Tradename) “PROFEED” และชื่อทางการค้าสำหรับอาหารกุ้งขาว “NANAMI” (โดย AVANTI จำหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้า “MANAMEI”)

 8. 2544

  เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ขยายโรงงานเพิ่มเติ่มอีก 1 แห่ง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัทฯ และเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศมาเลเซีย

  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 80.0 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 8.0 ล้านหุ้น เป็น 200.0 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 20.0 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท
  • บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (โรงงานมหาชัย) เพื่อทำการรองรับการขยายกำลังการผลิตจาก 24,000 ตันต่อปี เป็น 73,000 ตันต่อปี และทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัทฯ จากโรงงานระโนดมาเป็นโรงงานมหาชัย
  • บริษัทฯ เริ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรก คือ ประเทศมาเลเซีย
 9. 2543

  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง และเข้าซื้อธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งจากบริษัท แอควาสตาร์ จำกัด (Aqua Star)

  • TU และกลุ่มครอบครัวบุญมีโชติ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เท่ากับ 80.0 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้น 8.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง
  • บริษัทฯ เข้าซื้อธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง ซึ่งรวมถึงที่ดิน อาคารโรงงาน แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)” “แอควาฟีด (AQUAFEED)” และ “ซีฟีด (SEAFEED)” และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและ/หรือการครอบครองทรัพย์สิน จาก Aqua Star ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจขัดแย้งของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และโรงงานเพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โรงงานระโนด)
  • บริษัทฯ มีการผลิตและการจำหน่ายอาหารกุ้งภายใต้แบรนด์สินค้า “โปรฟีด (PROFEED)” และ “แอควาฟีด (AQUAFEED)”