ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2565
วันพบปะนักลงทุนไตรมาสที่ 1/2565
Earning Result for Q1'2022
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันพบปะนักลงทุน ประจำปี 2564
Earning Result for Q4'2021