ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 170 165 155 145 137 137 133 130 129 123 123 118 115 112 109 105 103 102 99 99 99 61
ใบรับรองมาตรฐานระบบ BAP M10004 จาก Acoura Marine

ใบรับรองมาตรฐานระบบ GMP

ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACC)

ใบรับรองระบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (GMP)

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (HACC)

ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ ISO 14001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ OHSAS 18001:2007 จาก URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ GLOBAL G.A.P จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Best Aquaculture Practices

ใบรับรองระบบ IFFO-RS COC จาก SAI GLOBAL