ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107
ใบรับรองมาตรฐานระบบ BAP M10004 จาก Acoura Marine

ใบรับรองมาตรฐานระบบ GMP

ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACC)

ใบรับรองระบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (GMP)

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (HACC)

ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ ISO 14001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ OHSAS 18001:2007 จาก URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ GLOBAL G.A.P จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Best Aquaculture Practices

ใบรับรองระบบ IFFO-RS COC จาก SAI GLOBAL