ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 150 145 130 125 125 120 115 110 107 107 103 97 97 97 96 96 95 95 94 94 94 51
ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (HACC)

ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 จาก SGS

ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ ISO 14001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ OHSAS 18001:2007 จาก URS

ใบรับรองระบบ GLOBAL G.A.P.จาก control union

ใบรับรองระบบ SEASAIP จาก NSF

ใบรับรองระบบ BAP M10004 จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10004 จาก Best Aquaculture Practices

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Best Aquaculture Practices

ใบรับรองระบบ IFFO-RS COC จาก SAI GLOBAL