ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
ใบรับรองมาตรฐานระบบ BAP M10004 จาก Acoura Marine

ใบรับรองมาตรฐานระบบ GMP

ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACC)

ใบรับรองระบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (GMP)

ใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (HACC)

ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ ISO 14001:2015 จาก URS

ใบรับรองระบบ OHSAS 18001:2007 จาก URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ GLOBAL G.A.P จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Acoura Marine

ใบรับรองระบบ BAP M10123 จาก Best Aquaculture Practices