ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 170 165 155 145 140 138 138 135 135 130 130 121 120 118 116 115 115 114 113 83
โปรฟีด

เป็นอาหารไก่เนื้อของบริษัทฯ มีการจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า คือ โปรฟีด (PROFEED)

บริษัทฯ มีการจำหน่ายอาหารไก่เนื้อภายใต้แบรนด์สินค้า โปรฟีด (PROFEED) โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ชื่ออาหาร  เบอร์ของอาหาร ขนาดบรรจุภัณฑ์
(กิโลกรัม)
ปริมาณโปรตีน
(ร้อยละ)
โปรฟีด (PROFEED) เบอร์ 11 30.0 21.0
เบอร์ 12 19.0