ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 155 152 148 145 140 138 133 130 125 123 121 120 115 112 110 108 107 106 106 106 74

ประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน และเพิ่มโอกาส รวมทั้งทำให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและมีความเข้าใจเห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอย่างมีความสุข โดยผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความหลากหลายในแผนการลงทุน จนทำให้มียอดการสะสมเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 100%

โดยคุณบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน บริษัทนายจ้างและบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ที่เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข”