ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 07 เมษายน 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 150 145 130 125 125 120 115 110 107 107 103 97 97 97 96 96 95 95 94 94 94 51

ประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม ผลักดัน และเพิ่มโอกาส รวมทั้งทำให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและมีความเข้าใจเห็นถึงประโยชน์ของการออมเงิน เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอย่างมีความสุข โดยผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความหลากหลายในแผนการลงทุน จนทำให้มียอดการสะสมเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 100%

โดยคุณบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน บริษัทนายจ้างและบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ที่เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข”