ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 170 165 160 150 145 140 135 125 120 115 113 108 108 107 106 105 105 103 103 103 103 72
สวัสดิการ
 1. โบนัสประจำปี
 2. ปรับเงินประจำปี
 3. เบี้ยขยันรายปี
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ารักษาพยาบาล OPD (กรณีผู้ป่วยนอก)
 6. เงินช่วยเหลือพนักงาน
  • กรณีสมรส
  • กรณีพนักงานเสียชีวิต
  • กรณีบิดา,มารดา,คู่สมรส หรือบุตรพนักงานเสียชีวิต
 7. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 8. หอพักพนักงาน
 9. รถรับส่งพนักงาน 2 สาย (สายที่ 1 จากโรงงาน – สมุทรสาคร / สายที่ 2 จากโรงงาน – สมุทรสงคราม)
 10. กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่
 11. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
 12. ค่าอาหารในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
 13. ค่าที่พักในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
 14. ค่าเดินทางในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
ตำแหน่งที่ว่าง

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • สนับสนุนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาโดยการใช้ทักษะการ Progamming ช่วย
 • สนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการทำงานเป็นทีม
 • การใช้หลัก Algorithm คือมีการวิเคราะห์ปัญหารวมถึงขั้นตอนให้ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติงาน
 • จัดทำระเบียนรวบรวม งานที่มีการพัฒนาขึ้นมา โดยมีการเก็บ Source Code ให้เป็นหมวดหมู่และตรวจสอบภายหลังได้

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ PHP , VB.net
 • มีทักษะการใช้งานภาษา SQL

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ดำเนินการทดลองงานวิจัยของฝ่าย
 • เก็บข้อมูล,ให้อาหารสัตว์น้ำ (กุ้ง,ปลา)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาม.3 – ปวส. สาขาประมง
 • มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้ง,ปลา)

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • วางแผนงานทดลองหรืองานวิจัย
 • นำเสนอโครงการดำเนินการทดลองและสรุปผลงานทดลอง/งานวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนผลการวิจัยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • มีเทคนิคพิเศษด้านอาหารสัตว์น้ำ/เอนไซม์ในทางเดินอาหาร
 • เคยผ่านงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้ทางด้านโภชนาศาสตร์/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีความรู้พื้นฐานการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์น้ำ
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • เคยทำวิทยานิพนธ์ทางด้านอาหารสัตว์น้ำ/โรคสัตว์น้ำ

ตำแหน่ง : 3 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
 • ปรับตั้งเครื่องอัดเม็ดให้เหมาะสม พร้อมบันทึกลงในใบรายงาน การตรวจสอบ Die และลูกกลิ้ง
 • เดินเครื่องอัดเม็ดตาม WI-PDS-05 พร้อมบันทึกใบรายงาน
 • เดินตรวจสอบไลน์ผลิต เพื่อสังเกตการทำงานของเครื่องจักร
 • ตรวจสอบคุณภาพอาหารทุก 2 ชม.
 • สรุปปัญหาในการทำงาน และรายงานประจำวัน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปวส.สาขาช่างยนต์ เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานงานซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ร่วมจัดทำแผนงานการตรวจสอบแผนระยะสั้น,ระยะยาว ตามแนวทาง Risk Based Audit Plan
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และจัดเตรียมกระดาษทำการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เขี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายธุรกิจ
 • มีความรู้การตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ร่วมจัดทำแผนงานการตรวจสอบแผนระยะสั้น,ระยะยาว ตามแนวทาง Risk Based Audit Plan
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และจัดเตรียมกระดาษทำการตรวจสอบ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เขี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายธุรกิจ
 • มีความรู้การตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

ตำแหน่ง : 3 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • รวบรวมข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์น้ำและธุรกิจสัตว์น้ำทั้งหมด
 • รับเรื่องปัญหาการเลี้ยง,ปัญหาการใช้อาหารจากพนักงานขายและลูกค้า พร้อมหาคำตอบเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานการสัมมนาวิชาการให้พนักงานขายและลูกค้า
 • บรรยายวิชาการให้พนักงานขาย และลูกค้า
 • ทำหนังสือ และเอกสารวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้บริษัทฯ
 • เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในส่วนงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาประมง หรือวาริชศาสตร์
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีทักษะการพูดต่อหน้าชุมชนเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน
 • จัดเรียงวัตถุดิบที่อยุ่ในโกดังให้เป็นหมวดหมู่ของต่ละประเภทตามมาตรฐาน
 • รับผิดชอบการรับ – การเบิกจ่าย วัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการสื่อสารที่ชัดเจน
 • มีประสบการณ์การขับรถยก

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ตรวจเอกสาร MCPD และส่งให้กับกรมประมง
 • จัดทำโครงการ FIP (วัดขนาดปลาและน้ำหนักปลาโดยวิเคราะห์ปลาแต่ละชนิด)
 • จัดทำรายงานสรุปผลพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำโครงการ FIP
 • สามารถทำการสอบกลับในกระบวนการซึ่งได้มาจากการจับสัตว์น้ำในเรือประมงจนถึงการนำสัตว์น้ำนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการประมง ชีววิทยา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล ชนิดพันธ์ปลา และระบบนิเวศน์ทางทะเล
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
 • มีความรู้เรื่องการทำระบบการสอบกลับผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับประมง

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • รับใบแจ้งซ่อมด้านเครื่องกลจากผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร,ซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้านเครื่องกล
 • เขียนแบบเครื่องกล
 • สรุปแผนงานประจำวัน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักร
 • สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดีและปลอดภัย
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • รับใบแจ้งซ่อมด้านไฟฟ้าจากผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร,ซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้านไฟฟ้า
 • เขียนแบบไฟฟ้า
 • สรุปแผนงานประจำวัน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักร
 • สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดีและปลอดภัย

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • เข้าพบลูกค้าและผู้มุ่งหวัง เพื่อการขายและการบริการบรรลุเป้าขายที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดให้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • วางบิลเก็บเงินในรายลูกค้าที่มอบหมายให้ทำ รวมถึงการประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาประมง,สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการขายและบริการ
 • ขับถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ตำแหน่ง : 1 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ดำเนินการทดลองงานวิจัยของฝ่าย
 • เก็บข้อมูล,ให้อาหารสัตว์น้ำ (กุ้ง,ปลา)
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาม.3 – ปวส. สาขาประมง
 • มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้ง,ปลา)

ตำแหน่ง : 2 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • วางแผนงานทดลองหรืองานวิจัย
 • นำเสนอโครงการดำเนินการทดลองและสรุปผลงานทดลอง/งานวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยและเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • สนับสนุนผลการวิจัยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • มีเทคนิคพิเศษด้านอาหารสัตว์น้ำ/เอนไซม์ในทางเดินอาหาร
 • เคยผ่านงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้ทางด้านโภชนาศาสตร์/การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีความรู้พื้นฐานการตรวจวิเคราะห์สุขภาพสัตว์น้ำ
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • เคยทำวิทยานิพนธ์ทางด้านอาหารสัตว์น้ำ/โรคสัตว์น้ำ
สมัครโดยตัวคุณเองที่
89/1 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • โทรศัพท์ : 034 – 417 250
  (คุณขวัญนภา)
 • โทรศัพท์ : 034 – 417 219
  (คุณธนัญญา)
หรือ
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
สนใจสมัครงานออนไลน์ตามด้านล่างนี้

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์